how to delete gcruise account

/how to delete gcruise account